การจัดพนักงานลงประจำ
1. แจ้งรายชื่อและจำนวนหัวหน้างานและพนักงานรักษาความสะอาด
2. จัดส่งประวัติหัวหน้างานและพนักงานรักษาความสะอาด ประกอบด้วย สำเนาทะเบียน บ้าน, สำเนาบัตรประชาชน รูปถ่าย 1 ใบ(ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
3. ‘ พนักงานรักษาความสะอาดสวมเครื่องแบบของ บริษัท เอ็น ซี ซี คลีนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด สวมรองเท้าสีขาว ถุงเท้าขาว พนักงานสวมเครื่องแบบเหมือนกัน ทั้งชายและหญิง ติด บัตรพนักงานที่อกเสื้อ
4. หัวหน้างาน สวมชุดฟอร์มที่บริษัทฯกำหนดแบบให้ตัด โดยบริษัทฯจ่ายผ้าตัดชุดฟอร์มให้กับ พนักงานในระดับหัวหน้างาน และติดบัตรหัวหน้างาน
5. กรณีที่มีการสับเปลี่ยนหรือจัดพนักงานทดแทนพนักงานที่ลาออก ทางบริษัทฯจะแจ้ง รายชื่อและจัดส่งประวัติของพนักงานเช่นเดียวกับที่กล่าวในข้อ 2 เป็นการล่วงหน้า


| รายละเอียด | การอบรม | เครื่องแบบ | คุณสมบัติ | การจัดพนักงาน |