คุณสมบัติของพนักงานทำความสะอาด

ระดับหัวหน้างาน :

1. มีประสบการณ์ด้านการควบคุมงานด้านรักษาความสะอาดไม่น้อยกว่า 2 ปี
2. ผ่านหลักสูตรการฝึกอบรม การให้บริการรักษาความสะอาด การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ การใช้เคมีฯอย่างถูกวิธี ในการทำความสะอาดทุกชนิดของบริษัทฯ
3. เป็นผู้ที่มีสุขภาพดี ได้รับการตรวจสอบแล้วว่าไม่เป็นผู้ที่ไม่มีคดีติดตัวใดๆ
4. มีการศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป
5. อายุอยู่ระหว่าง 25-45 ปี ทั้งชายและหญิง

ระดับพนักงานรักษาความสะอาด :

1. ผ่านหลักสูตรการฝึกอบรม การให้บริการรักษาความสะอาด การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ การใช้เคมีฯอย่างถูกวิธี ในการทำความสะอาดทุกชนิดของบริษัทฯ
2. เป็นผู้ที่มีสุขภาพดี ได้รับการตรวจสอบแล้วว่าไม่เป็นผู้ที่ไม่มีคดีติดตัวใดๆ
3. มีการศึกษาอยู่ในระดับอ่านออกเขียนได้
4. อายุอยู่ระหว่าง 18-40 ปี ทั้งชายและหญิง


| รายละเอียด | การอบรม | เครื่องแบบ | คุณสมบัติ | การจัดพนักงาน |