การฝึกอบรมพนักงานรักษาความสะอาด

ในด้านการฝึกอบรมของบริษัท จะมีการฝึกอบรมให้กับพนักงานทุกคน รวมทั้งบริษัทในเครือทุกบริษัทด้วยเป็นประจำทุกเดือน มีการเชิญผู้ชำนาญทางด้านการฝึกอบรมโดยตรงเป็นวิทยากรบรรยายทั้งทางด้านการพัฒนา , ด้านการบริการต่าง ๆ , มารยาทในการต้อนรับลูกค้า , จิตวิทยาการจัดการ และ ทฤษฎีการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ ส่วนทางด้านการปฏิบัติงานทางบริษัทได้จัดให้มีการฝึกอบรมโดยเชิญวิทยากรที่เชี่ยวชาญด้านอุปกรณ์และน้ำยาต่างๆจากบริษัทที่เป็น Supplier มาเป็นผู้บรรยายและฝึกฝนเพิ่มพูนให้พนักงานได้มีความรู้ ความชำนาญ , การบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆเพิ่มมากขึ้นนอกจากนี้ในระหว่างปฏิบัติงานหัวหน้างานหรือสายตรวจของบริษัทก็จะทำการอบรมพนักงานในด้านกิริยามารยาท, การปฏิบัติงาน และชี้ให้เห็นจุดที่จะต้องปรับปรุงการทำงาน เพื่อให้พนักงานสามารถเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอันจะสามารถช่วยให้การปฏิบัติงาน ประจำมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วย การตรวจงานตามหน่วยงานต่างๆ บริษัทมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ เพื่อทำการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามหน่วยงานต่างๆเพื่อให้การดูแลรักษาความสะอาดให้กับลูกค้าของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และให้ได้มาตรฐานโดยเจ้าหน้าที่สายตรวจของบริษัทฯจะต้องเข้าตรวจงานอย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้งและทุก ครั้ง จะต้องเข้าพบพบตัวแทนของผู้ว่าจ้างผู้รับผิดชอบ เพื่อสอบถามปัญหาและความเห็นในการปฏิบัติงานเพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานของพนักงานให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ จะมีแบบฟอร์มการตรวจงาน(Inspection Card) สำหรับลงบันทึกความเห็นและลงนามการตรวจงานและรับทราบโดยตัวแทน ผู้ว่าจ้าง| รายละเอียด | การอบรม | เครื่องแบบ | คุณสมบัติ | การจัดพนักงาน |