การตรวจสอบประวัติ และการส่งข้อมูลประวัติให้ผู้ว่าจ้าง

1. บริษัทฯ จะส่งประวัติของพนักงานรักษาความปลอดภัยทุกนายที่ผ่านการคัดเลือก หรือบริษัทรับสมัครส่งให้กองทะเบียนประวัติกรมตำรวจเพื่อตรวจสอบประวัติอาชญากรรม และจะส่งหลักฐานให้ผู้ว่าจ้างทราบ
2. บริษัทฯ จะจัดส่งประวัติพร้อมรูปถ่ายหน้าตรง สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียน บ้าน ของพนักงาน รปภ. ที่จะส่งเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ให้ผู้ว่าจ้างทราบ

 
| รายละเอียด | การอบรม | เครื่องแบบ | คุณสมบัติ | การตรวจสอบ |