คุณสมบัติของพนักงานรักษาความปลอดภัย :

   
1. อายุระหว่าง 20-45 ปี ความสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร โดยน้ำหนักต้องสัมพันธ์กับ ความสูง
2. มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์ ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคต้องห้ามที่เป็นอุปสรรค ต่อการปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัย
3. มีความประพฤติดี สุภาพเรียบร้อย มีบุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
4. ไม่เป็นผู้ที่เคยต้องโทษจำคุกจากการกระทำโดยเจตนาในคดีอาญา
5. ไม่เป็นผู้ติดสิ่งเสพติดให้โทษ หรือโรคพิษสุราเรื้อรัง
6. ผู้ที่ผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้วจะพิจารณาก่อนเป็นกรณีพิเศษ
7. เป็นเพศชายหรือหญิง
8. จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
9. ต้องผ่านการทดสอบร่างกายจากฝ่ายฝึกอบรมของบริษัทฯ ก่อนรับเข้าเป็นพนักงาน
   
คุณสมบัติเฉพาะ:
 
1. หัวหน้าชุดต้องมีบุคลิกการเป็นผู้นำ
2. อายุระหว่าง 20 - 40 ปี
3. มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า
4. เคยเป็นหรือผ่านการรับราชการทหาร / ตำรวจมาก่อน บุคคลทั่วไปต้องมีประสบการณ์และผ่านการทำงานเกี่ยวกับงานด้านรักษาความปลอดภัยมาแล้วอย่างน้อย 2 ปี
5. มีความสามารถพิเศษอื่นๆ ประกอบการพิจารณาสามารถอ่านและเข้าใจภาษาอังกฤษดีพอ สมควร

 

| รายละเอียด | การอบรม | เครื่องแบบ | คุณสมบัติ | การตรวจสอบ |