การเตรียมพร้อมในการดำเนินการ
1. ต้องหาบุคลากรให้ทันเวลา
2. ต้องอบรมบุคลากรให้ครบตามหลักสูตร
3. ต้องศึกษาเทคโนโลยีใหม่ ๆ ของอุปกรณ์มาใช้งาน พร้อมส่งบุคลากรไปอบรมและดูงาน
4. ต้องเชื่อมโยงระบบของบุคลากรและอุปกรณ์ให้มีประสิทธิภาพ
5. ต้องให้ประสานงานกลมกลืนกัน
 
แนวทางการบริการงานรักษาความปลอดภัย
1. มีทีมงานสำรวจสถานที่ และซักถามปัญหาก่อนจะกำหนดมาตรการและจำนวนคน
2. มีทีมงานระดับผู้บริหารที่มีประสิทธิภาพเพื่อการอารักขาบุคคลสำคัญ
3. มีการดำเนินงานอย่างมีแผนล่วงหน้า (Pro-Active)
4. มีการบริการด้วยใจ (Service Mind)
5. มีกำลังพลสำรองที่สามารถให้การสนับสนุนได้ตลอด 24 ชั่วโมง และมีศูนย์ประสานงานของบริษัท
6. เมื่อเกิดเหตุแล้วแก้ไขปัญหาได้ โดยประสานงานกับตำรวจท้องที่ได้ หรือเรียกวิทยุติดตามตัวและโทรศัพท์มือถือโดยตรงต่อผู้บริหาร ตั้งแต่ระดับหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ ลำดับขั้นตอนในการแจ้งเหตุฉุกเฉินและการรายงานตามลำดับชั้น
7. มีความรับผิดชอบต่อลูกค้าภายใต้ข้อตกลงในสัญญา และ/หรือ บันทึกต่อท้ายสัญญาซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องปฏิบัติต้องรับผิดชอบ
8. การรับผิดชอบมีขอบเขตอย่างไร จะต้องระบุให้แน่ชัดในสัญญาและมีบริษัทประกันภัยยอมรับและ/หรือมีหนังสือค้ำประกันของธนาคาร

 

| รายละเอียด | การเตรียมพร้อม | เครื่องแบบ | คุณสมบัติ | การตรวจสอบ |